Louise Arner Boyd: Quý bà của vùng Bắc Cực

Hồ sơ lịch sử về những người đã định hình nên thế giới của chúng ta