Nhà phát minh Miller Reese Hutchison: Giúp người khiếm thính nghe được

Hồ sơ lịch sử về những người đã định hình nên thế giới của chúng ta