Lựa chọn giữa thỏa thuận của ông McCarthy hay sự vỡ nợ của ông Biden