Luật bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp của Texas bị thẩm phán liên bang chặn lại

Một thẩm phán ra phán quyết bất lợi cho tiểu bang Texas về một luật nhập cư mới.