Luật sư: Các tài liệu mới chỉ rõ chính phủ và các đại công ty công nghệ thông đồng với nhau