Các mạng xã hội cập nhật chính sách về ‘thông tin sai lệch’ trước kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2022