Luật sư Dershowitz: Lời kết tội dành cho ông Trump có thể sẽ bị bác bỏ khi kháng cáo