Luật sư Dershowitz: Biện lý Quận Manhattan sử dụng ‘luật tự chế’ trong vụ kiện ông Trump