Luật sư: Ông Trump sẽ không chấp nhận thỏa thuận nhận tội, và sẽ không bị còng tay