Luật sư quận Maricopa đã yêu cầu các kiểm toán viên 2020 bảo quản tất cả tài liệu, có thể sẽ nộp đơn kiện