Lực lượng Quốc phòng Úc sẽ tuyển mộ những người không phải là công dân để khắc phục tình trạng thiếu nhân sự

Chính sách tuyển dụng mới sẽ áp dụng cho người New Zealand đủ tư cách từ tháng 07/2024 và thường trú nhân từ các quốc gia khác từ tháng 01/2025.