Lương trong ngành đồ ăn nhanh tăng 10%, nhanh nhất trong nhiều năm khi các công ty vật lộn để tuyển người làm