Mary Theroux: Giải pháp chấm dứt tình trạng vô gia cư cần theo ‘mô hình truyền thống của Mỹ’