Michigan: Đảng Dân Chủ mang đến một đêm bầu cử khốc liệt cho Đảng Cộng Hòa