Mối liên hệ giữa Động lực hiện đại và Hy vọng thời đại là gì? Phần 1