Một California khát khô đang mong mỏi dự án nước Cadiz