San Francisco ban bố tình trạng thiếu nước khẩn cấp