Một công ty mới thành lập ở Hoa Kỳ phát hiện ra mỏ đồng lớn nhất ở Zambia trong 100 năm qua