Phát hiện thành phố La Mã cổ đại thịnh vượng, đảo ngược những nhận thức trước đây