Một lần nữa các nhà đầu tư định vị sai về lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ