Số liệu lạm phát chính lại tiếp tục tăng trở lại, đạt mức cao nhất trong gần 40 năm