Một nghị sĩ GOP sẽ từ chức, thu hẹp khối đa số của Đảng Cộng Hòa