Một quan chức nữa của Tòa Bạch Ốc sắp rời chính phủ TT Biden