Một quận ở NY: Tất cả các cử tri đều được xác định là người ủng hộ Đảng Dân Chủ trên thẻ ID cử tri