Dự luật của Đảng Dân Chủ sẽ mở rộng Tối cao Pháp viện để giảm bớt ảnh hưởng của phe bảo tồn truyền thống