Một số dân biểu Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sẵn sàng buộc chính phủ đóng cửa sau chuyến thăm cửa biên giới Eagle Pass