‘Một số người sẽ tử vong’: Alabama ảnh hưởng nặng nề do phân bổ kháng thể đơn dòng