Một số thành viên Đảng Dân Chủ lo lắng về sự kiện Trump năm 2016 lặp lại: ‘Chúng ta đã chứng kiến câu chuyện này trước đây’