Một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa lo lắng ông Trump sẽ giành được đề cử như năm 2016 khi danh sách tranh cử sơ bộ ngày càng đông