Một tiểu bang được thành lập trên nền tảng công bằng, hữu nghị, và tự do