Mr. Bean: ‘Giai đoạn đầu hữu hảo’ của xe điện đã qua