Mục đích cao cả của âm nhạc Beethoven, bản ‘Sonate Ánh Trăng’ bất hủ