Mức lương tối thiểu của California sẽ tăng lên 16 USD vào năm 2024