8 Điều luật mới tại nơi làm việc mà người dân California phải tuân thủ vào năm 2024

Bên cạnh việc tăng mức lương tối thiểu, giờ đây chủ doanh nghiệp cần cấp thêm số ngày nghỉ bệnh, tăng thời gian nghỉ tang chế đối với sự mất mát liên quan đến sinh sản cũng như cho phép sử dụng cần sa ngoài giờ.