Mức nợ trung bình trên mỗi thẻ tín dụng ở Hoa Kỳ hiện đã vượt quá 6,500 USD