Mục sư: Từ bi hồng đại của Sáng Thế Chủ dành cho nhân loại vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta