Nam California yêu cầu hàng triệu người cắt giảm sử dụng nước ngoài trời vì hạn hán