Nam danh ca Gene Autry đã trở thành hình mẫu về tinh thần kinh doanh Mỹ quốc như thế nào?