Nền an ninh Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc chấm dứt độc quyền về đất hiếm