Nếu chẳng một phen sương lạnh giá, hoa mai đâu dễ ngát hương thơm!