Nếu chính phủ TT Biden tiếp tục xu hướng sản xuất dầu thời cựu TT Trump, thì Hoa Kỳ có thể đã có thêm 850 triệu thùng dầu nữa