Nếu chúng ta nhấn chìm người giàu, mọi người sẽ đều ướt?