New York cung cấp thức ăn, điện thoại miễn phí cho các gia đình nhập cư, chuẩn bị ghi danh học sinh