New York: Diễn hành kỷ niệm sự kiện của Pháp Luân Công, lên án cuộc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc