Nga cảnh báo châu Âu: Nếu các vị lấy tài sản của chúng tôi, thì chúng tôi có sự đáp trả sẽ gây thiệt hại