Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu lên tới 700,000 thùng mỗi ngày