Hoa Kỳ: Hạ viện thông qua dự luật ngăn chặn việc xuất cảng dầu từ nguồn Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược sang Trung Quốc