Nga có thể tịch thu tài sản của công dân Hoa Kỳ trong bối cảnh đe dọa leo thang các lệnh trừng phạt