Nga phóng phi thuyền lên Mặt Trăng lần đầu tiên sau 47 năm