Nga tấn công ‘cơ sở hạ tầng quan trọng’ trên khắp Ukraine, gồm cả Kyiv